sjok.dk

Referat fra GF 2023 i SJOK

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Bestyrelsen forslog Henning Thiim som ordstyrer, og han blev valgt. Han konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og gav derefter ordet til formanden.
 2. Jørn Baagø aflagde bestyrelsens beretning for 2022. Han fortalte om et år, hvor der havde været lidt turbulens i starten, men hurtig havde det vendt sig til, at blive et rigtigt godt år for klubben, med mange spændende aktiviteter, og et godt fremmøde. Beretningen blev godkendt.
 3. Kassereren aflagde regnskab for 2022, og dette blev godkendt uden påtegninger. Der blev også fremlagt en oversigt over den økonomiske status for hver enkelt aktivitet, så medlemmerne kunne se, hvad der havde været indbringende, og hvad der havde kostet foreningen penge, det blev positivt modtaget. Derefter blev budgettet for 2023 fremlagt, også det blev godkendt uden kommentarer.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år, blev besluttet at forblive uændret.
 5. Der var ingen indkomne forslag til behandling.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg var Jørn Baagø og Lis Yttung, begge modtog genvalg, og begge blev valgt, Knitta Brandorff var også på valg, og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Stella Hermansen, som blev valgt.
 7. Valg af suppleanter.

  Knitta havde sagt ja til at blive suppleant, så hun blev valgt. Desværre lykkedes det ikke at få valgt en suppleant mere.

 8. Valg af revisor.
  Henning Thiim modtog genvalg, og blev valgt. Som revisorsuppleant blev valgt Lotte Terp.

 1. Evt.
  Her var en lang snak om, hvordan vi kan få flere medlemmer i klubben. Mange nye tiltag blev foreslået, og bestyrelsen vil se på i årets løb, hvad der kan lade sig gøre. Samtidig skal lyde en opfordring til alle medlemmer, har man en ide til noget nyt, så send endelig en mail til Jørn eller undertegnede, vi er altid åbne for nye ideer.

Generalforsamlingen blev afsluttet og ordstyreren takkede for god ro og orden, og Jørn takkede Knitta for hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et kort møde, hvor bestyrelsen konsoliderede sig, og den nye bestyrelse ser ud som følger:

Formand: Jørn Baagø, kasserer: Niels-Jørgen Skov, sekretær: Inge Bjørnhart Skov, og bestyrelsesmedlemmerne: Lis Yttung og Stella Hermansen.