sjok.dk

Love og vedtægter for Sydjydsk Orchide Klub

Oprettet 22. 04. 1978 under Jysk Orchide Klub som Sydjyllandskredsen.

01.01. 89 oprettet som Sydjydsk Orchide Klub

Vedtaget 11.03. 1989

Ændret 12.03. 1995

Ændret 14.03. 2004

§1. Foreningens navn er Sydjydsk Orchide Klub

§2. Foreningens formål, er på amatørbasis at virke for udbredelsen af og interessen for dyrkning af inden- og udenlandske orchideer i hus og have, samt arbejde for beskyttelse og bevaring af danske orchideer på deres naturlige voksesteder. Dette søges opnået ved: a. At samle orchide interesserede til foredrag og diskussion. b. At besøge orchidesamlinger og foretage ekskursioner. c. Gennem medlemskab i Dansk Orchide Klub at samarbejde med andre orchideklubber.

§3. Gennem medlemskab af Dansk Orchide Klub, har klubbens medlemmer adgang til de faciliteter som D.O.K. tilbyder, herunder tidsskrifter, bibliotek m.v.

§4. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves af D.O.K.. Regnskabsåret følger kalenderåret og kontingentet forfalder til betaling den 1. december. Betales kontingentet ikke til forfaldstiden, slettes medlemskabet automatisk. Medlemmer har normalt ret til at medtage en ledsager til klubbens arrangementer.

§5. Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, og 2 suppleanter, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Sidstnævnte fører protokol ved alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og arrangementer. Protokollen underskrives af bestyrelsen. Funktionstiden er 2 år, men genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges hvert år. Formand og kasserer er ikke på valg samtidig. Sekræteren formidler kontakt til tidsskriftet Orkideer. Bestyrelsen vælger repræsentant til D.O.K.´s generalforsamling, mindst 1 pr. påbegyndt 75 medlemmer og højest 1 pr. påbegyndt 25 medlemmer.

§6. Den ordinære generalforsamling, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år inden 1. maj. Indvarslingen med dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

3: Aflæggelse af regnskaber for det forløbne år til godkendelse.

4: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8: Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

§7. Ekstraordinær generalforsamling kan ved tilsendelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Bestyrelsen skal på samme måde indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned efter at have modtaget skriftlig opfordring, hertil af mindst 1/5 af klubbens medlemmer.

§8. Et medlem kan ekskluderes af S.J.O.K. efter indstilling fra bestyrelsen på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer godkender eksklusionen. Et medlem, der er ekskluderet af S.J.O.K. kan genoptages som medlem efter indstilling fra bestyrelsen, hvis der på generalforsamlingen kan opnås 2/3 stemmer for dette.

§9. Til ændring af klubbens vedtægter og klubbens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Mindst ½-delen af alle medlemmer skal være til stede. Opnås dette flertal ikke, så indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 –del af de afgivne stemmer. Ved klubbens opløsning disponerer generalforsamlingen klubbens aktiver