sjok.dk

Generalforsamling 2024 i SJOK

Afholdt 25. februar 2024 på Agerskov Kro.

Mødet startede kl. 11.00. Inden da, havde der lige været tid til at handle blomster ved Knitta, og lidt snak, nogle havde jo ikke set hinanden siden sidste år.

Formanden bød velkommen. 28 medlemmer var mødt op til spisning og generalforsamling. Der var indleveret 2 planter til pral, Knitta viste en flot Ascocentrum christensoniana frem og Gertrud kom med en Phalaenopsis lucianum med to smukke blomster. Der blev afgivet 21 stemmer, og det blev et tæt løb. Dog endte det med, at Knitta løb med sejren med 12 stemmer mod Gertruds 9. Der var ingen planter til auktion, så vi kunne nå at afvikle amerikansk lotteri, inden vi skulle spise vores wienerschnitzel. Kl. 12.15 fik vi mad, og der blev ro i salen.

Kl. 13.00 kunne vi så starte på generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jens Peter
Jensen, og han blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet,
og overlod ordet til formanden.

Punkt 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, denne
blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. (Beretning vedhæftet)

Punkt 3. Kassereren fremlagde regnskab for 2023, budget for
2024
og økonomisk oversigt over aktiviteterne i 2023, så man kunne se, hvilke
der havde givet overskud/underskud. Alt det hele havde været udsendt på mail
inden generalforsamlingen, så det blev ikke gennemgået punkt for punkt på dagen.
Efter enkelte uddybende spørgsmål og kommentarer, blev regnskabet godkendt.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Der vil på DOKs generalforsamling i maj måned blive fremsat forslag om en kontingentforhøjelse til DOK på 50 kr. pr. medlemskab. Niels-Jørgen Skov begrundede nødvendigheden af en sådan forhøjelse med, at økonomien i DOK har det skidt, og hvis foreningen skal bestå, skal der tilføres kapital. Dette blev bekræftet af Bente Nielsen. Der var enkelte spørgsmål, men det blev vedtaget. Samtidig vil kontingentet til SJOK forblive uændret.

Punkt 5. Ingen indkomne forslag til behandling.

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  På valg til bestyrelsen var Niels-Jørgen Skov og Inge Bjørnhart Skov. Begge modtog genvalg, og blev valgt, der var ikke andre forslag.

Punkt 7. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslog Lotte Terp, som blev valgt. Det lykkedes ikke at finde endnu en suppleant. Formanden spurgte derfor, om der var nogen i forsamlingen, som ville gå ind i arbejdet med ad hoc opgaver, f. eks. hjælpe til ved udstillinger eller andre arrangementer. Der var flere positive tilkendegivelser. Desuden tilbød Knitta at være behjælpelig med sin viden, hvis vi fik brug for det.

Punkt 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Jens Peter
Jensen, som modtog valg. Som suppleant var foreslået Arne Jæger, og han blev valgt.

Punkt 9. Eventuelt. Jørn Baagø orienterede om en
projektgruppe, som formanden for DOK Hans Martin Christensen foreslår, skal
nedsættes til at arrangere udstillingen til generalforsamling i DOK 2025, og
samtidig med en landskamp med Tyskland. Man foreslår, at der skal vælges en repræsentant fra hver af landets klubber. Da der ikke var nogen, der meldte sig til jobbet, overvejer Jørn selv at gå ind i arbejdet.

Inge orienterede om, at der i næste blad vil komme en leder fra Hans Martin Christensen, hvor han opfordrer alle til at læse artiklen i januar bladet omkring ”orkideklubbernes udfordringer”. Det er jo det store problem, ikke kun i vores klub, men også på landsplan og endda på europæisk plan, at medlemstallet falder. Hvad gør vi for at få vendt kurven? Der var en del snak omkring dette emne, men ingen havde de vise sten.

Til sidst takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro
og orden, og formanden takkede dirigenten, for en god styring af mødet.

Efter mødet konsoliderede bestyrelsen som fik følgende
sammensætning:

Formand: Jørn Baagø

Kasserer: Niels-Jørgen Skov

Sekretær: Inge Bjørnhart Skov

Best. Medlem: Stella Hermansen

Best. Medlem: Lis Yttung

Suppl.: Lotte Terp.

 

 
 
Der bliver købt orkidéer.
Snakken går, man kan godt høre, at det er lang tid siden sidst
Alle er bænket og klar til at spise.
Knitta fortæller om sin vinder.
Vinder blomsten.
Kassereren aflægger beretning.
Inge fortæller om næste års program og nye tiltag.